Home Rasy geograficzne - Eickstedt Taksonomia ras ludzkich wg szkoły Eickstedta

Taksonomia ras ludzkich wg szkoły Eickstedta / Knussmana

 

Początkowy podział Eickstedta (1934/1937) - kliknij po dokładny schemat

 

Pień form europeidalnych

rasa leukodermiczna czyli biała

Pień form negroidalnych

rasa melanodermiczna czyli czarna

Pień form mongoloidalnych

rasa xantodermiczna czyli żółta

kręgi ras Europidzi Negrydzi Mongolidzi
rasy poboczne Polinezydzi Melanezydzi Indianidzi
rasy specjalne Weddydzi Pigmidzi Eskimidzi
formy pośrednie Ainudzi Australidzi Koisanidzi

Oryginalny podział ras Eickstedta w ujęciu z 1952 roku - kliknij po dokładny schemat

 

To co przedstawione jest ponizej to późniejszy podział ras Eickstedta w ujęciu Schwidetzky (1952) z kolejnymi modyfikacjami (Knussman 1980) , czyli wydzieleniem Khoisanidów, Indianidów (pierwotnie ujmowanych łącznie z Mongolidami), Australidów wraz Melanezydami (pierwotnie wliczanych do Negrydów) jako dodatkowych ras głównych.

Europidzi - Europide (Homines sapientes albi)

formy jasnopigmentowane - Blondrassengürtel (Homines s. a. xanthochroici)

1. Nordydzi - Nordide (Homo sapiens europaeus)

 • Teutonordydzi - Teuto-Nordide (H. s. eu. nordicus)
 • Dalonordydzi - Dalo-Nordide (H. s. eu. dalofaelicus)
 • Fennonordydzi - Fenno-Nordide (H. s. eu. finnus)

2. Wschodni Europeidzi - Osteuropide (Homo sapiens slavonicus (intermedius))

formy ciemnpigmentowane - Braunrassengürtel (Homines s. a. melanochroici)

3. Mediterranidzi - Mediterranide (Homo sapiens pelagius (meridionalis))

 • Mediterranidzi gracylni - Grazilmediterranide (H. s.p. mediterranensis)
 • Atlantydzi (Atlantide) - lokalny typ Wysp Brytyjskich
 • Eurafrykanidzi - Eurafrikanide (H. s. p. eurafricanus)
 • Trans-Mediterranidzi - Transmediterranide
 • Berberydzi - Berberide (H. s. p. atlanticus)

4. Orientalidzi - Orientalide (Homo sapiens arabicus)

 • Arabidzi (Arabide)
 • Iranidzi (Iranide)

5. Indydzi - Indide (Homo sapiens indicus)

 • Indydzi północni - Nordindide (H. s. i. indoafghanus)
 • Indydzi gracylni - Grazilindide (H. s. i. indogracilis)
 • Indobrachidzi - Indobrachid (H. s. i. indobrachimorphus)
 • Keralidzi (Keralide)
 • Gharwalidzi (Gharwalide)
 • Syngalezydzi (Synghalezide)

6. Polinezydzi - Polineside

 • Polinezydzi właściwi - Polyneside (H. s. o. polinesianus)
 • Mikronezydzi - Mikroneside (H. s. o. carolinesis)

formy wyżynno-górskie - Bergrassengürtel (Homines s. a. brachimorphi)

7. Alpinidzi - Alpinide (Homo sapiens alpinus)

 • Alpinidzi zachodni - Westalpinid (H. s. a. cevenolicus)
 • Alpinidzi wschodni (Ostalpinide)
 • Lapidzi - Lappide (H. s. a. lappo)

8. Dynarydzi - Dinaride (Homo sapiens dinaricus)

9. Armenidzi i Anatolidzi - Armenide (Homo sapiens syriacus)

10. Turanidzi - Turanide (Homo sapiens eurasicus)

 • Aralidzi - Aralide (H. s. eur. turanicus)
 • Pamirydzi - Pamiride (H. s. eur. pamiriensis)

formy proto-europeidalne - Alteuropide (Homines s. a. protomorphi)

11. Ajnuidzi - Ainuide (Homo sapiens curilanus)

12. Weddydzi  - Weddide (Homo sapiens veddalis)

a. Weddydzi zachodni - Westweddide

 • Weddowie - Wedda (H. s. v. ceylonensis)
 • Gondydzi - Gondide (H. s. v. gondicus)
 • Malidzi - Malide (H. s. v. malicus)

b. Weddydzi Wschodni - Ostweddide (H. s. v. siamesis)

c. Toalidzi - Toalide (H. s. v. toala)


 

Mongolidzi - Mongolide (Homines sapientes asiaticus)

formy polarne - Polargürtel (Homines s. a. arctici)

1. Sybirydzi - Sibiride (Homo sapiens hyperboreus)

 • Sybirydzi zachodni - Westsibiride (H. s. h. ugrianus)
 • Sybirydzi wschodni - Ostsibiride (H. s. h. palaeasiaticus)

2. Eskimidzi - Eskimide (Homo sapiens groenlandus)

północni Mongoloidzi - Nordmongolid e (Homines s. a. badii)

3. Tungidzi - Tungide (Homo sapiens tatarus)

4. Sinidzi - Sindide (Homo sapiens sinicus)

 • Sinidzi północni - Nordsinide (H. s. s. borealis)
 • Sinidzi środkowi - Mittelsinid (H. s. s. medius)
 • Sinidzi południowi - Südsinid (H. s. s. meridianus)

południowi Mongoloidzi - Südmongolide (Homines s. a. meridionalis)

5. Paleo-Mongolidzi - Palämongolide (Homo sapiens palaemongolicus)

 • Palaungidzi - Palaungide (H. s. p. palaunicus)
 • Nesydzi - Neside (H. s. p. nesidus)

 

Indainidzi -Indianide (Homines sapientes americani)

formy północnoindiańskie - Nordindianide (Homines s. a. cuprei)

1. Pacyfidzi - Pazifide (Homo sapiens pacificus)

2. Sylwidzi - Silvide (Homo sapiens colombicus)

 • Planidzi - Planide (H. s. c. planidus))
 • Appalachidzi - Appalachide (H. s. c. apalacidus)

3. Margidzi - Margide (Homo sapiens marginalis)

4. Centralidzi - Zentralid (Homo sapiens centralis)

 • Istmidzi (Isthmide)
 • Pueblidzi (Pueblide)

formy południowoindiańskie - Südindianide (Homines s. a. mesembrini)

5. Andydzi - Andide (Homo sapiens andinus)

6. Lagidzi - Lagide (Homo sapiens lagoanus)

7. Brazylidzi - Brasilide (Homo sapiens brasilanus)

8. Patagonidzi - Patagonide (Homo sapiens patagonus), względnie Pampidzi (Pampide)

9. Fuegidzi - Fuegide (Homo sapiens lago-maritimus)

 • Fuegidzi południowi - Südfuegide (H. s. l. fuegidus)
 • Huarpidzi - Huarpide (H. s. l. huarpidus)

 Koisanidzi - Khoisanide  - początkowo zaliczani do pnia form mongoloidalnych jako forma pośrednia (Homines s. a. subnigri)

 • Khoidzi - Khoid (H. sapiens. austraoafricanus)
 • Sanidzi - Sanid (H. sapiens. huzuana)

 

Negrydzi - Negride (Homines sapientes afri)

strefa kontaktowa z Europidami - Kontaktgürtel (Homines s. europoafri)

1. Etiopidzi - Äthiopid (Homo sapiens africanus)

 • Nördäthiopid (H. s. a. nuba)
 • Ostäthiopid (H. s. a. abessomalis)
 • Südäthiopid (H. s. a. massaicus)
 • Zentraläthiopid (H. s. a. saharicus)
 • Westäthiopid (H. s. a. maurusianus)

Negroidzi właściwi - Westnegride (Homines s. cafro-madegassi)

2. Sudanidzi - Sudanide (Homo sapiens niger)

3. Nilotydzi - Nilotide (Homo sapiens niloticus)

4. Kafrydzi - Kafride (Homo sapiens cafer), przedtem nazywani Bantuidami

5. Paleo-Negrydz i- Palänegride (Homo sapiens palaeniger)

Pygmoidzi - Pygmide (Homines s. pygmaei)

6. Bambutydzi - Bambutide (Homo sapiens akkalis)


 

Australo-Melanezydzi (Australo-Melaneside), początkowo zaliczani do pnia form negroidalnych jako Negroidzi wschodni - Ostnegride (Homines s. alfuri)

1. Australidzi - Australide (Homo sapiens australasicus)

2. Neo-Melanezydzi - Neomelaneside (Homo sapiens papuensis)

3. Paleo-Melanezydzi - Palämelaneside (Homo sapiens melaninus)

Pigmoidzi - Pygmide

4. Negrytydzi - Negritide (Homo sapiens negrito)

 • Aetydzi - Aëtide (H. s. n. philippinensis)
 • Semangidzi - Semangide (H. s. n. semang)
 • Andamanidzi - Andamanide (H. s. n. mincopaeus)

strefa kontaktowa z Europidami (południowe Indie) - Kontaktgürtel

5. Indomelanidzi - Indomelanide (Homo sapiens indomelanicus)

 • Melanidzi północni - Nordmelanide (H. s. i. kolidus)
 • Melanidzi południowi - Südmelanide (H. s. i. karnaticus) lub Kolidzi (Kolide)

 


 BIBLIOGRAFIA

 1. Eickstedt E., Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934
 2. Glowatzki G., Die Rassen des Menschen. Enstehung und Ausbreitung, 1976
 3. Jasicki B., Panek S., Sikora P., Stołyhwo E., Zarys antropologii, 1962
 4. Knussman R., Vergleichende Biologie des Menschen. Lehrbuch der Anthropologie und Humangenetik, 1980
 5. Schwidetzky I., Bevölkerungdbiologie der Frühgeschichtlichen Zeit  [w:] red. Kern F., Historia Mundi. 1 Band: Frühe Menscheit, 1952
 6. Szilvássy J., Anthropologie: Entwicklung des Menschen, Rassen des Menschen [und zugl.] Führer durch die Anthropologische Schausammlung, 1978

 Przykład 1. Eickstedt E., Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934

Kliknij by otworzyć w większym formacie

 

 

Przykład 2. Knussman R., Vergleichende Biologie des Menschen. Lehrbuch der Anthropologie und Humangenetik, 1980

rasy ludzkie w ujęciu Knussmana

rasy świata wg Knussmana

Przykład 3. Eickstedt E., Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934

ei-negride