Wstęp

hootonJak to podkreślono w podręczniku "Antropologia" [Malinowski 1985] ciekawą próbę klasyfikacji opartej do pewnego stopnia na kryteriach genetycznych i teorii ewolucji przedstawił Earnest A.Hooton w 1946 roku. Przyjmując zasadniczy podział na trzy rasy główne lub podstawowe, które można wydzielić na podstawie najprostszych kryteriów różnicujących:

 

- rasa biała (europeidalna, kaukazoidalna)

- rasa czarna (negroidalna)

- rasa żółta (mongoloidalna)

Wyróżnił wśród nich:

1. Podrasy zasadnicze - powstałe na określonych  terytoriach geograficznych wskutek mutacji i stałego przekrzyżowani się między sobą grup zamieszkujących te terytoria oraz na skutek przystosowania się grup do warunków środowiska. Podrasy powstały wskutek tych samych czynników które doprowadziły do powstania ras głównych. Można je wydzielić na podstawie dodatkowych kryteriów różnicujących.

2. Typy morfologiczne - mniejsze i z reguły zlokalizowane na konkretnym terytorium jednostki wydzielone na podstawie jeszcze dokładniejszych kryteriów niż poprzednie. Zazwyczaj da się zaobserwować i wydzielić na podstawie obserwacji wizualnej, ale trudniej je oddzielić bazując na pomiarach antropometrycznych, ze względu na wymieszanie pewnych cech anatomicznych.

3. Podrasy złożone - ustabilizowane mieszanki podras zasadniczych tej samej rasy głównej.

4. Typy mieszane - wydzielane przez autora tylko w obrębie rasy białej nieustabilizowane mieszanki różnych jej podras.

5. Rasy złożone - ustabilizowane mieszanki dwóch lub więcej ras głównych. Reprezentują mieszankę cech pochodzących od różnych rodzicielskich ras i zazwyczaj zajmują wydzielone obszary geograficzne, na których doszło do stabilizacji danej mieszanki. Często trudno ich przedstawicieli wyróżnić na bazie prostych kryterió sortujących, ze względu na bardzo szeroki zakres zróżnicowania ich cech.

Jeśli chodzi o podział zakresów wskaźnika głównego dla głowy, to Hooton w 1938 podawał że brachycefaliczny zaczyna się od 82, lecz w 1946 obniżył to do 80. Mezocefaliczny u niego zaczyna się od 76. Poniżej dolichocefaliczny.

 


 Bibliografia:

  1. Hooton E., Twilight of Man, 1938
  2. Hooton E., Up from the Ape, 1946
  3. Piontek J., Klasyfikacje gatunku ludzkiego [w:] red. Malinowski A., Antropologia, 1985